Czy istnieje przepis mówiący, że w aptece na każdej zmianie musi być magister farmacji?
Tak. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) - dalej u.p.f., w godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta.
Artykuł 92 u.p.f. wprowadza nakaz, aby w godzinach czynności apteki był w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1 u.p.f., tj. kierownik apteki. Czytając dosłownie ustawę, należałoby więc uznać, że wprowadza ona obowiązek obecności w aptece nie tylko farmaceuty, ale wręcz jej kierownika.
Jednocześnie ustawa - Prawo farmaceutyczne i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. Nr 187, poz. 1565) określają zasady, na jakich w czasie urlopu bądź choroby kierownik może powierzyć wykonywanie swoich czynności innemu farmaceucie.

Uwagi
Wymóg obecności kierownika w aptece wynika z jego obowiązków przewidzianych prawem. Jednakże można pokusić się o bardziej liberalną interpretację przepisów, która pozwoliłaby na uznanie, że art. 92 u.p.f. nakazuje obecność w aptece nie kierownika, ale farmaceuty. Taka interpretacja może być oparta na art. 88 ust. 2 u.p.f., który wprowadza dodatkowe wymagania dla farmaceutów, którzy mają być kierownikami aptek. Skoro więc są to dodatkowe wymagania, a przepis art. 92 u.p.f. nie wymienia z nazwy kierownika apteki i odwołuje się do ust. 1 a nie ust. 2 przepisu art. 88 u.p.f., to nie jest pozbawiona podstaw interpretacja, zgodnie z którą obecność farmaceuty niebędącego kierownikiem apteki jest wystarczająca do spełnienia ustawowego obowiązku.

Zagrożenia

Samo wykrycie naruszenia art. 92 u.p.f. nie jest obligatoryjną podstawą do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Jednakże nieusunięcie takiego uchybienia wskazanego przez inspekcję farmaceutyczną może skończyć się cofnięciem zezwolenia.
Łukasz Sławatyniec