Kierownikiem NZOZ-u jest osoba niebędąca lekarzem.
Czy w tej sytuacji istnieje obowiązek prawny powołania zastępcy kierownika, który jest lekarzem?
Czy możliwe jest aby NZOZ miał tylko stanowisko kierownika, obsadzone przez osobę niebędącą lekarzem?

Wymagania wobec kierownika zakładu opieki zdrowotnej są określone przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520 z późn. zm.) – dalej r.s.w. Paragraf 1 r.s.w. ustala wymagania wobec kierownika zakładu opieki zdrowotnej. Paragraf 2 r.s.w. wskazuje na wymagania kwalifikacyjne dla zastępcy kierownika zakładu opieki zdrowotnej ds. medycznych. Na tej podstawie można stawiać tezę o wymaganiu powołania zastępcy ds. lecznictwa w NZOZ-ie, którego kierownikiem jest osoba niebędąca lekarzem. Takie wymaganie jest niekwestionowane w odniesieniu do zakładów publicznych, ponieważ istota takiego obowiązku sprowadza się do zapewnienia należytego merytorycznego zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Tym samym w ocenie Autorki powołanie zastępcy kierownika ds. lecznictwa w NZOZ-ie, którego kierownik nie jest lekarzem, jest obligatoryjne.
Agnieszka Sieńko