Odpowiedź:
Obowiązek posiadania kaplicy spoczywa na szpitalach prowadzonych w formie SP ZOZ-u lub jednostki budżetowej.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 36 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) - dalej u.p.p., w art. 36 u.p.p. stanowi, że pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej, zaś zgodnie z art. 37 u.p.p. w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot ten jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.
Natomiast ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.) - dalej u.k.k., stanowi w art. 31 ust. 1 i 3 u.k.k., iż osobom przebywającym w zakładach leczniczych oraz zamkniętych zakładach pomocy społecznej zapewnia się prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych. W celu umożliwienia udziału zainteresowanych chorych i podopiecznych we Mszy św. i w innych zbiorowych praktykach religijnych, kierownicy właściwych zakładów państwowych przeznaczą odpowiednie pomieszczenia na kaplice, a w wyjątkowych wypadkach udostępnią do tego celu inne pomieszczenia.
Biorąc pod uwagę, iż ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona została w roku 1989, zatem w czasie obowiązywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych (Dz. U. Nr 38, poz. 382), zastąpionego dopiero w roku 1991 r. ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) - dalej u.z.o.z., następnie w roku 2011 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) - dalej u.dz.l., należy wskazać, że art. 71 u.z.o.z. poprzez zakłady lecznicze nakazywał rozumieć zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu tej ustawy, a przez zakład społeczny służby zdrowia lub o zakładzie społecznej służby zdrowia - publiczny zakład opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy. Natomiast art. 218 u.dz.l. nakazuje pod pojęciem dotychczasowych zakładów opieki zdrowotnej rozumieć podmioty lecznicze. Z uwagi na utrzymany przez ustawę o działalności leczniczej podział na podmioty publiczne i niepubliczne, określane w tej ustawie odpowiednio jako podmioty nie będące bądź będące przedsiębiorcami, należy przyjąć, iż art. 31 u.k.k. ma obecnie zastosowanie do podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi lub samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, czyli podmiotami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 u.dz.l.
W konsekwencji szpitale prowadzone w tej formie mają obowiązek tworzenia kaplicy, w wyjątkowych zaś przypadkach zapewnienia innego pomieszczenia w celu umożliwienia pacjentom wykonywania zbiorowych praktykach religijnych. Obowiązek ten nie dotyczy natomiast podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami, gdyż przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, mimo wzmianki o prawie do opieki duszpasterskiej, ani przepisy ustawy o działalności leczniczej nie nakładają na szpital obowiązku posiadania w swojej strukturze kaplicy.

Iwona Kaczorowska-Kossowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 15.04.2015 r.