Czy rozporządzenie w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne dopuszcza ogłoszenie konkursu na wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych wraz z dostarczeniem i zamontowaniem u zamawiającego niezbędnego sprzętu i aparatury do ich wykonywania?
Zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.:. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.) przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie udzielonego zamówienia na świadczenia zdrowotne. Przyjmujący zamówienie, jeżeli jest to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, może realizować tylko te świadczenia, które są określone w jego statucie. Istotą umowy o udzielenie zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a nie wykonywanie jeszcze innych dodatkowych czynności, które realizacją świadczenia zdrowotnego nie są.
Adresatami zamówienia publicznego mogą być określone w art. 35 ust. 1 pkt 1-3 u.z.o.z. podmioty na zasadach określonych w tym przepisie. Realizacja świadczeń na podstawie umowy o udzielenie zamówienia musi pozostawać w zgodzie z zakresem działalności przyjmującego zamówienie. Dlatego też zamówienie powinno dotyczyć wyłącznie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nie określa szczegółowo warunków, na jakich ma być realizowana umowa (z wyjątkiem wskazania elementów koniecznych umowy, co nie przeszkadza w umieszczeniu dodatkowych postanowień), a zatem można zastrzec w ogłoszeniu o konkursie, a następnie w umowie, że przy realizacji świadczeń zdrowotnych przyjmujący zamówienie jest zobowiązany korzystać z własnej aparatury i sprzętu, który umieści w pomieszczeniach, w których będą realizowane świadczenia zdrowotne będące przedmiotem umowy.

Agnieszka Pietraszewska-Macheta