Dokument określa między innymi reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, definicje struktur dokumentów medycznych, wymagalność danych oraz słowniki, których należy użyć do klasyfikacji informacji umieszczanej w dokumentach medycznych. Publikacja ma na celu zebranie uwag, po uwzględnieniu których opublikowana zostanie ostateczna, obowiązująca wersja dokumentu, będąca aktualizacją dotychczas obowiązującej wersji 0.9.8.

Istotną zmianą jest format opublikowanego dokumentu. Zdecydowano o przeniesieniu Reguł do nowego formatu DECOR (akronim od słów ang. „Data Elements, Codes, OIDs and Rules”), umożliwiającego poprawę czytelności opracowania, łatwiejsze zarządzanie zmianami, możliwość generowania plików przykładowych oraz plików walidacyjnych wykorzystujących język Schematron. Dokument, opublikowany w postaci statycznej strony HTML, został wygenerowany z narzędzia ART-DECOR, służącego do definiowania zestawów reguł w tymże formacie.

Polskojęzyczna wersja dokumentu dostępna jest przez odnośnik: Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA wersja 0.9.9 do uzgodnień.
Dokument podzielono na pięć zakładek.

1. Zakładka „Strona główna” zawiera listę 12 szablonów dokumentów medycznych. Dla każdego z szablonów dostępne są cztery odnośniki: do reguł biznesowych, do plików walidacyjnych w języku Schematron, do zawartości szablonu w postaci eksportu z formatu DECOR oraz do przykładów tych dokumentów medycznych. Każda zawartość szablonu zawiera definicję struktury i reguł walidacyjnych tego szablonu, odnośniki do importowanych szablonów szczegółowych, a także wskazanie relacji do szablonu nadrzędnego.

2. Zakładka „Terminologia” prezentuje nazwane zbiory wartości słowników wykorzystywane i obowiązujące w Regułach.

3. Zakładka „Szablony” definiuje zawartość wszystkich szablonów, zarówno tzw. „bazowych szablonów abstrakcyjnych”, szablonów opracowanych dokumentów medycznych i szablonów szczegółowych.

4. Zakładka extPL zawiera plik schemy XSD rozszerzającej standardową schemę XSD HL7 CDA.

5. Zakładka „Rejestr OID” definiuje wykorzystany w Regułach podzbiór węzłów OID z Rejestru OID prowadzonego przez CSIOZ.

CSIOZ poinformował także, że rozpoczęły się prace nad następną wersją dokumentu reguł. W ramach tych prac realizowana jest standaryzacja czterech kolejnych typów dokumentów medycznych, a są to:
1. Karta informacyjna leczenia szpitalnego
2. Konsultacja lekarska / Karta porady ambulatoryjnej
3. Wynik badania laboratoryjnego
4. Opis wyniku badania diagnostycznego

Uwagi do opublikowanych materiałów można zgłaszać do 10 października 2014  na adres e-mail: p1_info@csioz.gov.pl , wpisując w tytule maila: „Reguły tworzenia EDM - uwagi”.