Projekt obejmie:

- konsultacje w zakresie wdrażania standardów akredytacyjnych: jednodniowe spotkanie na miejscu w szpitalu – ocena wstępna – czerwiec / lipiec 2014 roku, w kolejnych miesiącach po spotkaniu będą realizowane konsultacje telefoniczne, mailowe,

- warsztaty szkoleniowe w szpitalu w zakresie standardów akredytacyjnych (dwudniowe szkolenia na miejscu w szpitalu) – wrzesień / październik 2014 roku,

- przegląd akredytacyjny w szpitalu (3-dniowy przegląd pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych prowadzony przez zespół wizytatorów) – I kwartał 2015 roku.

Szkolenia z zakresu zdarzeń niepożądanych będą stanowić dodatkowe wsparcie dla szpitali uczestniczących w projekcie i organizowane będą poza szpitalem, na terenie kraju w kilkunastu lokalizacjach w I kwartale 2015 roku.

Do projektu mogą zgłaszać się podmioty lecznicze posiadające w swojej strukturze szpital, posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa szpitalnego zawartą z oddziałem Wojewódzkim NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

W projekcie mogą też wziąć udział podmioty nie uczestniczące wcześniej w procesie akredytacji prowadzonym w oparciu o zestaw standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia Nr 2, poz.24 z dnia 25 stycznia 2010 roku ani nie uczestniczące wcześniej w realizowanym przez CMJ projekcie „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (podmioty lecznicze w których przeprowadzono przegląd akredytacyjny w ramach w/w projektu jak również te, które podpisały porozumienie o udziale w projekcie i mają zaplanowany przegląd akredytacyjny w IV kwartale 2013 roku oraz w 2014 roku).

W sumie do projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” zakwalifikowanych zostanie 70 szpitali. Edycja pierwsza odbyła się w grudniu 2013 roku, edycja druga – w styczniu i lutym 2014.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.bezpiecznypacjent.cmj.org.pl