Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER); współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu mogą zgłaszać się podmioty udzielające świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które posiadają umowę na udzielanie tych świadczeń zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przystępujące do procesu akredytacji po raz pierwszy.

Wśród obowiązujących dokumentów powinny one złożyć między innymi aktualny wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub aktualny wypis z Rejestru praktyk zawodowych, aktualny odpis KRS podmiotu leczniczego lub aktualny odpis CEIDG podmiotu leczniczego.

Regulamin uczestnictwa w projekcie i kwestionariusz rekrutacyjny dostępne są na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Dokumenty należy składać do 19 czerwca 2017 roku.

Źródło: www.cmj.org.pl

 [-OFERTA_HTML-]