7 stycznia 2013 roku w godzinach od 11.00 do 13.00, w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15 w Warszawie, odbędzie się spotkanie rozpoczynające narodową kampanię dot. higieny rąk w szpitalach. Akcja jest częścią inicjatywy WHO pt. „Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów” (World Aliance for Patient Safety), rozpoczętej w październiku 2004 roku. Światowa Organizacja Zdrowia działała na mocy rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA 2002), która wzywała WHO i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku.

Corocznie „Światowy Sojusz” podejmuje wiele programów i projektów dotyczących systemowych i merytorycznych aspektów poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Pierwszym kierunkiem takich działań WHO Patient Safety był program „Higiena Rąk to Bezpieczeństwo Opieki” (Clean Care is Safer Care), nakierowany na redukowanie liczby zakażeń poprzez promowanie higieny rąk na wszystkich poziomach ochrony zdrowia na całym świecie. W ramach tego programu, opracowano kompleksowy schemat działań, nakierowany na wdrożenie właściwej higieny rąk w oparciu o publikacje, które jednogłośnie wskazują na fakt, iż tak prosta czynność jak mycie i dezynfekcja rąk istotnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa opieki, tak w rozwiniętych jak i rozwijających się krajach. Program higieny rąk WHO ma formę narodowej kampanii, obejmuje wytyczne postępowania; przewodnik wdrażania; materiały edukacyjne, w tym narzędzia do przeprowadzenia samooceny i ewaluacji w zakresie dojrzałości kultury higieny rąk, moduły szkoleniowe.

Ponad dwie trzecie krajów członkowskich WHO podpisało formalne akty deklaracyjne, zobowiązujące do wzmożenia nadzoru nad właściwą higieną rąk w sektorze opieki zdrowotnej. Zgodnie z propozycją WHO, oraz ze względu na konieczność stałego rozpowszechniania tzw. dobrej praktyki, polski system ochrony zdrowia także będzie wdrażać i propagować wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, wykorzystując materiały i doświadczenia innych krajów w tym zakresie. Inicjując udział Polski w tym programie, organizatorzy zapraszają do Warszawy przedstawicieli krajowych organizacji i stowarzyszeń medycznych, ekspertów z dziedziny epidemiologii, dotychczasowych współpracowników. Instytucją koordynującą i merytorycznie nadzorującą tą inicjatywę będzie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które jest Ośrodkiem Współpracy z WHO w Zakresie Rozwoju Jakości i Bezpieczeństwa w Systemach Opieki Zdrowotnej.

Źródło: www.cmj.org.pl