CEM nie udostępni lekarzom wyników PES z anestezjologii i intensywnej terapii
\\

Dyrektor CEM odmówił przekazania NRL zadań z testowej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, przeprowadzonego 27 października 2012 r.

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych Mariusz Klencki odpowiedział na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza z 5 listopada 2012 roku, zawierające wniosek o udostępnienie zadań testowych wykorzystanych 27 października 2012 r. w trakcie testowej części PES w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Dyrektor poinformował, iż zadania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Jednocześnie Mariusz Klencki przedstawił w swoim piśmie stanowisko CEM wobec rezultatów wspomnianego egzaminu:

- zgodnie z opublikowanymi wynikami, odsetek niepowodzeń sięgnął nie obserwowanej wcześniej wartości 84,9%, a w odniesieniu do zdających po raz pierwszy – 81,3%. Jednak zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. poz. 151) lekarze, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie specjalizacyjne, mogą uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii nie przystępując do PES, lecz do egzaminu organizowanego przez Europejskie Towarzystwo Anestezjologiczne - EDA. Egzamin EDA jest organizowany raz w roku, a jego termin poprzedza PES w sesji jesiennej;

- do PES w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zostało dopuszczonych 156 lekarzy. Większość z nich przystąpiła do EDA. Spośród nich 61 osób zdało ten egzamin. Lekarze ci, poza jednym wyjątkiem, zrezygnowali następnie z przystąpienia do testowej części PES. Dlatego do testu przystąpiło jedynie 86 ze 156 dopuszczonych lekarzy. W efekcie PES stał się swoistego rodzaju „egzaminem poprawkowym”, czy też tzw. II terminem. Nie może zatem dziwić niska zdawalność tego egzaminu, także wśród osób, które nie zdawały wcześniej PES;

- 4 lekarzy, którzy nie zdali egzaminu EDA 29 września br., uzyskało pozytywny wynik na egzaminie testowym PES. Jakość PES nie powinna być oceniana przez pryzmat odsetka osób, które uzyskują wynik pozytywny. W szczególności należy wziąć pod uwagę, że ewentualne złe przygotowanie testu może prowadzić zarówno do niskiej, jak i bardzo wysokiej (100%) zdawalności egzaminu. Ponadto, poziom zdawalności zależy przede wszystkim od stopnia przygotowania osób egzaminowanych. Poziom wymagań na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym nie powinien być też wprost dostosowywany do wiedzy zdających go lekarzy. Istotą tego egzaminu jest zweryfikowanie czy lekarz, który ukończył szkolenie specjalizacyjne, dysponuje kompetencjami niezbędnymi do posiadania tytułu specjalisty w danej dziedzinie.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 14 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 14 listopada 2012 r.