Odbiorcami informacji finansowych mogą być zarówno potencjalni inwestorzy, organy założycielskie, płatnicy, wierzyciele, banki, kontrahenci, instytucje rządowe, fiskus a także kierownictwo, rady społeczne i nadzorcze oraz pracownicy podmiotu leczniczego. Użytkownicy zewnętrzni mogą na podstawie sprawozdań finansowych badać zasoby majątkowe i źródła ich finansowania, ponoszone koszty, uzyskiwane przychody oraz osiągnięte rezultaty działalności (wyniki finansowe) oraz źródła wpływów środków pieniężnych oraz kierunki ich wykorzystania.

Dzięki temu pracownicy mogą także przeprowadzać ocenę działalności podmiotu i rozliczać jego kierownictwo z dokonań i efektywnego wykorzystania zasobów majątkowych będących  jego dyspozycji, natomiast kierownictwo może wykorzystać te informacje między innymi do monitorowania i kontroli prowadzonej działalności oraz do oceny możliwości jej kontynuacji, a także planowania przyszłych działań.

Dowiedz się więcej z książki
Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

W opracowaniu przedstawiono zagadnienia najbardziej aktualne i istotne, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych, a w szczególności  prawa bilansowego, niektórych zapisów Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dotyczących kwestii niedoprecyzowanych w ustawie o rachunkowości, ustawy o działalności leczniczej i kodeksu spółek handlowych.

„Bogactwo prezentowanych problemów, aktualność rozwiązań, a także obszerna literatura fachowa zamieszczona w opracowaniu sprawiają, że może ono być cennym źródłem wiedzy o sprawozdawczości finansowej i niefinansowej podmiotów leczniczych dla szerokiego kręgu odbiorców” – pisze profesor Maria Hass-Symotiuk.

Opracowanie omawia między innymi procedury związane ze sporządzaniem i badaniem sprawozdania finansowego, takie jak inwentaryzacja, ujęcie zdarzeń po dacie bilansu i błędów z lat ubiegłych, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz audyt sprawozdania finansowego, a także odpowiedzialność kierownika podmiotu w tym zakresie. Przedstawia także potencjał informacyjny poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, czyli wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, a w podmiotach, których sprawozdanie podlega badaniu, także rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Tematem opracowania jest także struktura i zawartość merytoryczna poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, sprawozdań budżetowych podmiotów leczniczych oraz sprawozdawczości statystycznej (niefinansowej i finansowej).

Książka jest adresowana przede wszystkim do osób zajmujących się profesjonalnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdań finansowych - głównych księgowych, pracowników pionów finansowo-ekonomicznych, jak też kontrolerów i audytorów wewnętrznych oraz do kierownictwa podmiotów leczniczych, w tym także przedstawicieli rad społecznych czy rad nadzorczych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę w zakresie sprawozdawczości, nabyć umiejętność jej wykorzystania w zarządzaniu podmiotem leczniczym.

„Z uwagi na całościowe omówienie zakresu i rodzaju ujawnień informacji finansowych i niefinansowych książka może stanowić pomoc dla organów tworzących tych jednostek w sprawowaniu funkcji nadzoru i kontroli. Może być ona także wykorzystana przez słuchaczy różnych form kształcenia zawodowego (np. studentów studiów podyplomowych z zarządzania podmiotami leczniczymi czy studiów ekonomicznych), jak również przez biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe podmiotów leczniczych” – podkreśla autorka wstępu.

Opracowanie jest dostępne w Księgarni Proinfo.

Informacja o autorach:

Maria Hass-Symotiuk (redaktor naukowy) - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości finansowej podmiotów leczniczych. 

Bożena Nadolna - doktor, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej i w Politechnice Szczecińskiej, autorka ponad 100 publikacji z zakresu rachunkowości, w tym rachunkowości informatycznej.

Aleksandra Szewieczek - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; dydaktyk i praktyk, wieloletni dyrektor ds. ekonomicznych i administracyjnych w publicznych podmiotach leczniczych; specjalizuje się w tematyce rachunkowości i zarządzania finansami podmiotów leczniczych.