Z badania wynika, że dwie trzecie badanych (66 proc.) negatywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, w tym 27 proc. – zdecydowanie negatywnie. Pozytywnie służbę zdrowia ocenia trzech na dziesięciu ankietowanych (30 proc.), jedynie nieliczni nie mają wyrobionego zdania na ten temat (4 proc.).

W ostatnich dwóch latach przybyło zadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej (o 7 punktów procentowych), a ubyło niezadowolonych (o 8 punktów). "Zaznaczyć jednak należy, że dwa lata temu odnotowaliśmy pogorszenie ocen (zadowolonych było 28 proc., niezadowolonych – 68 proc.), a tegoroczne wyniki są zbliżone do zarejestrowanych cztery lata temu" - informują autorzy badania.

Młodzi bardziej niezadowoleni

Niezadowolone z systemu opieki zdrowotnej są najczęściej osoby między 25. a 34. rokiem życia, absolwenci wyższych uczelni, ankietowani z gospodarstw domowych o dochodach na osobę 2500 zł i więcej oraz mieszkańcy miast od 20 tys. do 500 tys. osób. Krytyczne oceny często formułują także osoby pracujące na własny rachunek, kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem oraz pracownicy administracyjno-biurowi.

Zadowolenie z opieki zdrowotnej częściej niż pozostali wyrażają natomiast starsi respondenci. Krytycyzm w postrzeganiu opieki zdrowotnej spada po 55. roku życia, a najbardziej zadowoleni są ankietowani po 65. roku życia (45 proc. zadowolonych). Częściej niż inni pozytywnie na temat opieki zdrowotnej wypowiadają się również mieszkańcy wsi, respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym, rolnicy i renciści. "Zaznaczyć jednak należy, że nawet w tych grupach więcej jest niezadowolonych niż zadowolonych" - dodają autorzy badania.

Najlepiej funkcjonowanie służby zdrowia oceniają badani, którzy w ostatnim półroczu leczyli się wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (choć i w tej grupie przeważają oceny negatywne), a najbardziej krytycznie ci, którzy leczyli się wyłącznie poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

70 proc. dobrze ocenia kompetencje lekarzy

Zdecydowana większość ankietowanych docenia kompetencję lekarzy (70 proc.). Wielu także uważa, że angażują się oni w swoją pracę i zależy im, żeby pomóc pacjentom (65 proc.). Badani pozytywnie oceniają również dostępność usług lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (68 proc.). Ponad połowa badanych jest zdania, że w opiece zdrowotnej wykorzystuje się nowoczesną aparaturę medyczną (59 proc.) i nowoczesne rozwiązania (56 proc.). Ankietowani w większości są zdania, że nawet w nocy można liczyć na natychmiastową pomoc lekarską (58 proc.).

Również większość uważa, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej właściwie rozpoznają problemy pacjentów i podejmują trafne decyzje co do dalszego postępowania (57 proc.). Badani dobrze oceniają nastawienie do pacjentów, twierdząc, że są oni traktowani z życzliwością i troską (57 proc.). Są także zadowoleni z jakości informacji o możliwości uzyskania porad medycznych (57 proc.).

 

Połowa miała problem z dostępnością

Co drugi badany ma jednak zastrzeżenia co do szybkiej i sprawnej obsługi pacjentów przez administrację placówek (49 proc.), co do równego traktowania pacjentów (49 proc.) i co do lokalizacji placówek, w których oferowane są świadczenia (52 proc.). Ponad połowa ankietowanych uważa też, że trudno umówić się na wizytę na dogodną godzinę (58 proc.) i nie zgadza się ze stwierdzeniem, że leczenie jest bezpłatne (61 proc.). Zdecydowana większość wyraża niezadowolenie z powodu długiego oczekiwania na badania diagnostyczne (66 proc.), niewystarczającej liczby personelu medycznego w szpitalach (70 proc.) i trudności w dostępie do specjalistów (83 proc.).

Połowa badanych (49 proc.) uważa, że problemy z dostępnością i jakością świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wynikają po części ze zbyt małych nakładów na służbę zdrowia, a po części z tego, że pieniądze, które się na ten cel przeznacza, są źle wykorzystywane. Co czwarty ankietowany (24 proc.) jest zdania, że problemy te wynikają przede wszystkim z niewłaściwego wykorzystania tych funduszy, a co szósty (16 proc.) wiąże je głównie ze zbyt małymi nakładami na służbę zdrowia.

Z bardziej szczegółowych analiz wynika, że spośród różnych aspektów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w największym stopniu na niezadowolenie przekłada się zbyt mała dostępność usług lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) 7–14 czerwca 2018 roku na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

A.P.M/PAP