Sąd może wstrzymać wykonanie decyzji administracyjnej nakazującej zwrot określonej sumy pieniędzy, jeżeli strona wykaże, że natychmiastowe wykonanie decyzji grozić jej będzie znaczną szkodą lub wystąpieniem trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
Tego rodzaju postanowienie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie dotyczącej zwrotu dotacji rozwojowej prze Zakład Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Zarząd Województwa Małopolskiego zobowiązał ZOZ do zwrotu kwoty 255.970,95 zł wraz z odsetkami. Zakład wystąpił do WSA o wstrzymanie wykonania decyzji. Wniosek uzasadniał trudną sytuacją finansową i faktem, że natychmiastowy zwrot świadczenia uniemożliwi mu realizację zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Sąd uznał tę argumentacje za słuszną, stwierdzając, że sytuacja strony skarżącej uzasadnia udzielenie jej tej ochrony w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
Na podstawie: Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2012 r. III SA/Kr 1536/11 - LEX nr 1103272

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line