Zmiany te zrodziły problemy, wobec których tradycyjne wyobrażenia filozoficzne, religijne i społeczne okazały się bezradne i których rozwiązanie  wymagało wiedzy i umiejętności wykraczających poza kompetencje medyczne  i indywidualne wyczucie moralne lekarzy.

„Bioetyka” to pierwsza w Polsce monografia, która w sposób systematyczny i kompleksowy  przedstawia zagadnienia będące przedmiotem współczesnej bioetyki. Zaprezentowane w niej zostały najważniejsze kategorie pojęciowe, wartości, zasady  i teorie normatywne funkcjonujące na gruncie bioetyki. Wyczerpująco omówione  zostały także główne problemy etyczne, jakie pojawiają się na gruncie praktyki klinicznej, działalności badawczej, a także w trakcie tworzenia i realizacji polityki zdrowotnej.

W przygotowaniu opracowania udział wzięło trzydziestu wybitnych polskich filozofów, etyków, prawników i lekarzy, którzy od lat zajmują się problematyką bioetyczną i mają istotny wpływ na kształt krajowej debaty bioetycznej.

Książka składa się z 39 rozdziałów. Każdy z nich jest poświęcony odrębnemu  zagadnieniu bioetycznemu i stanowi zamkniętą całość. Rozdziały zostały  uporządkowane w 11 grup tematycznych reprezentujących najważniejsze domeny dyskursu bioetycznego: (I) natura bioetyki; (II) relacja lekarz – pacjent; (III) zdrowie i choroba; (IV) ciało i jego części; (V) etyka końca życia; (VI) etyka początku życia; (VII) genetyka i nowe technologie; (VIII) etyka badań naukowych w biomedycynie; (IX) medycyna i sprawiedliwość; (X) etyka innych zawodów medycznych;  (XI) bioetyka w praktyce.

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.


Weronika Chańska
- doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka studiów z zakresu filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; od 2011 roku członkini Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, laureatka licznych krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych; autorka wielu prac z zakresu bioetyki, w tym książki Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej (Wrocław 2009); współredaktorka tomu Bioetyka w zawodzie lekarza (Warszawa 2010).

Joanna Różyńska - doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Zakładzie Bioetyki i Problemów Społecznych Medycyny Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; absolwentka studiów z zakresu prawa, socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz MS Program in Bioethics w Union Graduate College - Mount Sinai School of Medicine NY, USA; od 2011 roku pełni funkcję sekretarza Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk; autorka licznych publikacji z zakresu bioetyki, w tym książki Od zygoty do osoby. Potencjalność, identyczność i przerywanie ciąży (Gdańsk 2008); współredaktorka tomu Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe (Warszawa 2012).