4 kwietnia 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie regulujące organizację szkół w podmiotach leczniczych. Pozwoli ono na utworzenie większej liczby oddziałów szkolnych w szpitalach. 

W obecnym stanie prawnym nie można utworzyć szkoły ponadgimnazjalnej w szpitalach, w których nie ma wystarczającej liczby uczniów, aby zorganizować dwa oddziały. Ministerstwo uznało, że taki zapis jest krzywdzący dla pacjentów w mniejszych ośrodkach. Z tego powodu rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 380) znosi to ograniczenie. Po jego wejściu w życie szkołę ponadgimnazjalną będzie można utworzyć w podmiocie leczniczym nawet, gdy liczba uczniów umożliwia stworzenie tylko jednego oddziału.

Rozporządzenie umożliwia także tworzenie klas łączonych złożonych z uczniów tego samego etapu edukacyjnego. Dyrektor będzie mógł podjąć taką decyzję, jeżeli wymagać będzie tego terapia uczniów (chodzi tu głównie o leczenie uzależnień). Obecnie przesłanki łączenia klas to mała liczba uczniów i warunki leczenia w oddziałach szpitalnych.

Bardziej elastyczne będą także przepisy dotyczące form realizacji specjalnych działań opiekuńczo–wychowawczych. Ich katalog nie będzie już zamknięty, zatem możliwe będzie dobieranie ich w zależności od potrzeb danego ucznia. Dzięki wprowadzanym zmianom, placówka będzie mogła dowolnie tworzyć grupę wychowawczą, ponieważ minimalna liczba uczniów w każdej z grup nie będzie już określona przepisami. Znacznie ułatwi to funkcjonowanie szkół i przedszkoli przy podmiotach leczniczych, ponieważ czas pobytu dziecka w szpitalu wynika wyłącznie z jego stanu zdrowia i towarzyszy temu duża rotacja uczniów.

Doprecyzowane zostały także zapisy dotyczące zwalniania uczniów z niektórych zajęć. Na wniosek nauczyciela, lekarza lub kierownika podmiotu dyrektor szkoły lub przedszkola zezwoli na odstąpienie od udziału ucznia w zajęciach w sytuacji, gdy stan zdrowia mu ten udział uniemożliwia. Chodzi tu głównie o przypadki, kiedy stan ucznia nie pozwala na udział w lekcjach (np. uczeń jest po zabiegu operacyjnym). Zwolnienie będzie mogło dotyczyć wszystkich zajęć lub części zajęć edukacyjnych.

Omawiany akt prawny zastępuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 51, poz. 446).