Nowy pracownik nie będzie musiał być kierowany na wstępne badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy, jeśli przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wystawionego przez poprzedniego pracodawcę. Ministerstwo Zdrowia przekazało w dniu 16 lutego 2015 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych odpowiedni projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, pracodawca nie będzie musiał kierować nowego pracownika na wstępne badania lekarskie, jeśli osoba ta przedstawi orzeczenie lekarskie, które odnosi się do stanowiska pracy u poprzedniego pracodawcy i na tym stanowisku występowały czynniki takie same jak u nowego pracodawcy, a poziom tych czynników był co najmniej taki jak na nowym stanowisku pracy. Konieczne więc będzie porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej poprzednio.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) wprowadza także zmiany o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym. Wprowadzono między innymi zapis, iż przeprowadzone badanie profilaktyczne kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak albo istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych przez pracodawcę w skierowaniu na badania lekarskie. Wprowadzony został również przepis określający, iż badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, w jednostce służby medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1184). Projekt rozporządzenia uaktualnia również jednostki uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich oraz trybu odwoławczego od wydawanych orzeczeń lekarskich.

Projekt wprowadza zmiany w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania regulacji wprowadzonych w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502), dotyczących zasad podlegania badaniom profilaktycznym oraz skierowaniu na te badania, które wejdą w życie w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 17 lutego 2015 r.