Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych świadczeniach z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w konkretnych przypadkach jest zasadne z uwagi na charakter niektórych świadczeń (np. świadczeń receptowych), które nadmiernie obciążają świadczeniodawcę.

Czytaj: Świadczeniodawcy zgromadzą i przekażą więcej danych dotyczących pacjentów >>>

Projekt proponuje również dodanie kodu uwzględniającego prawo medycznych czynności ratunkowych osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jak wskazano, wyodrębnienie tego kodu jest zasadne, gdyż prawo do świadczeń tego rodzaju przysługuje każdej osobie, która znajduje się w stanie zagrożenia zdrowotnego. Projektowane rozporządzenie zakłada również dodanie kodów identyfikujących osoby, którym udzielono świadczenia na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz dwa kody trybu przyjęcia osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego w przypadku świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
a) przyjęcie w celu wykonania świadczenia zgodnie z planem osoby, która wymaga okresowego wykonywania kolejnych etapów świadczenia w ściśle określonych terminach (wprowadzenie wskazanego kodu pozwoli na wyeliminowanie problemów związanych z koniecznością sprawozdawania danych dotyczących skierowania, na podstawie którego rozpoczęto leczenie przy sprawozdawaniu kolejnych świadczeń udzielanych w ramach kontynuacji leczenia);
b) przyjęcie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.