W dniu 21 listopada 2014 r. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła na swojej stronie internetowej projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Najważniejsze zmiany dotyczą zakresów teleradioterapii stereotaktycznych oaz teleradioterapii protonowej związanych z leczeniem onkologicznym.

W zakresie teleradioterapii stereotaktycznej, dla realizacji świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zaimplementowano przepis posiadania przez świadczeniodawcę umowy o współpracy z podmiotem koordynującym, o którym mowa w § 4a ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1441). W zakresie teleradioterapii protonowej, dla realizacji świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, wprowadzono alternatywność spełniania przez świadczeniodawcę wymagań w zakresie kompleksowego leczenia onkologicznego samodzielnie, z zawarciem umowy o współpracy z innym podmiotem spełniającym te wymagania. Projekt wprowadza również drobne formalne zmiany dostosowawcze zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1512).

Wprowadzenie powyższych zmian wynika z konieczności dostosowania przepisów wydanych przez Prezesa NFZ do obowiązujących aktów prawnych - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz wspomnianego wyżej rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Uwagi i opinie można składać do dnia 12 grudnia 2014 r. na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 24 listopada 2014 r.