Przekazany do konsultacji publicznych w dniu 12 października 2015 r. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dostosowuje przepisy dotyczące wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Zgodnie z projektem rozporządzenia zmieniającym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 183, poz. 1531 z późn. zm.), osoba uprawniona do wystawiania recept w zakresie prowadzonej działalności będzie umieszczała swój podpis oraz pieczęć w miejscu określającym dawkę, postać farmaceutyczną oraz wielkość opakowania bezpośredniego, tj. w tabeli stanowiącej merytoryczną część zapotrzebowania uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów. Ma to zapewnić weryfikację wskazanych wyżej danych przez osobę uprawnioną do wystawiania recept w zakresie prowadzonej działalności i zrealizuje dyspozycję ustawową dotyczącą potwierdzenia zapotrzebowania.

Zmianę, iż wspomniane zapotrzebowanie zawiera pisemne potwierdzenie osoby uprawnionej do wystawiania recept w zakresie prowadzonej działalności, wprowadziła ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 788).

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 13 października 2015 r.