Przekazany do konsultacji publicznych w dniu 10 listopada 2015 r. projekt rozporządzenia w porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami doprecyzowuje uprawnienia lekarzy oraz reguluje częstotliwość badań lekarskich oraz dokonuje podziału badań na badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz. U. Nr 88, poz. 502) utraci moc obowiązującą w momencie wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Projektowany akt normatywny doprecyzowuje uprawnienia lekarzy, którzy posiadają certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, wprowadzenie tej zmiany usankcjonuje stan faktyczny, w którym ukończenie kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej uprawnia lekarza do orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników do ukończenia 23 roku życia. Dopuszczenie możliwości wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania sportu przez lekarzy, którzy ukończyli kurs wprowadzający do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej zakończony otrzymaniem certyfikatu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej nastąpiło w 2001 r. w związku z niedostateczną liczbą lekarzy specjalistów w tej dziedzinie medycyny.

Projektowany akt normatywny utrzymuje uprawnienie do złożenia wniosku o przeprowadzenie ponownego badania w termie 14 dni w przypadku, gdy zawodnik nie będzie się zgadzał z otrzymanym orzeczeniem. Ponowne badanie będzie przeprowadzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku zawodnika.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 8 września 2016 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 24 listopada 2015 r.