Projekt zakłada między innymi skrócenie czasu trwania specjalizacji z 18-24 miesięcy do 15-20 miesięcy, poszerzenie zakresu kwalifikacji wymaganych od kierownika specjalizacji oraz kursu kwalifikacyjnego, a także wprowadzenie uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego oraz jednolitych wzorów wniosków o zakwalifikowanie na poszczególne rodzaje kształcenia podyplomowego.

Obecnie przepisy o kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923 z późn zm.). Przedstawiony do konsultacji publicznych w dniu 26 lutego 2016 r. projekt nowego aktu normatywnego zakłada skrócenie czasu trwania specjalizacji do 15-20 miesięcy (z obecnych 18-24 miesięcy), co jest związane ze skróceniem wymiaru godzinowego nowych programów specjalizacji. Projekt zakłada również poszerzenie zakresu kwalifikacji dla kierownika specjalizacji - zgodnie z projektem kierownikiem specjalizacji może być także pielęgniarka, położna posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, będąca nauczycielem akademickim szkoły pielęgniarskiej i szkoły położnych. Nowym rozwiązaniem jest także wprowadzenie uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że organizator kształcenia nie rozpoczął jeszcze realizacji programu specjalizacji, lub w przypadku rozpoczęcia realizacji programu specjalizacji, zrealizował treści kształcenia w wymiarze nie większym niż 10% ogólnego wymiaru godzinowego określonego w programie specjalizacji. Ma to na celu wykorzystanie maksymalnego posiadanego limitu miejsc specjalizacyjnych przez organizatorów kształcenia.

Projektowany akt normatywny zakłada również podniesienie wynagrodzeń państwowej komisji egzaminacyjnej. Ponadto w projekcie określono wzory wniosków o zakwalifikowanie na poszczególne rodzaje kształcenia podyplomowego oraz wzór wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego. Pozwoli to na ujednolicenie dokumentacji dotyczącej kształcenia podyplomowego na terenie całego kraju (obecnie każdy z organizatorów posiada własne wzory tych dokumentów).

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono także przepisy, które umożliwiają składanie i obieg dokumentów związanych z odbywaniem kształcenia podyplomowego w formie elektronicznej.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 29 lutego 2016 r.