Jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) celem projektu jest uniknięcie nadpodaży na lokalnym rynku usług zdrowotnych poprzez tworzenie zasobów nieadekwatnych do potrzeb świadczeniobiorców na tym obszarze.

Dlatego też opinie o celowości inwestycji mają być wydawane przez wojewodów z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Projekt ma wprowadzić dodatkowe przypadki, kiedy wojewoda wydaje na wniosek podmiotu opinię o celowości inwestycji - ma to dotyczyć sytuacji, gdy zamiarem podmiotu jest staranie się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Ponadto projekt zakłada, iż opinia o celowości inwestycji będzie wydawana na podstawie informacji przedstawionych we wniosku przez podmiot, Mapy Regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Ocena wniosków ma się odbywać kaskadowo, co ma zapewnić wojewodzie jak najszersze spojrzenie realizacji kryteriów przez inwestycję i obiektywizację przedstawionej opinii.

Pierwszym oceniającym wniosek ma być sam wnioskodawca, który składając wniosek musi odpowiedzieć na pytania zawarte w kwestionariuszu, nie tylko przyznając punkty ale również jasno uzasadniając, w jaki sposób jego inwestycja odpowiada danemu priorytetowi.

W projekcie wskazano również, iż minister zdrowia będzie określał minimalną liczbę punktów wymaganą dla uzyskania pozytywnej opinii, w formie rozporządzenia, przy czym nie będzie ona mogła być wyższa niż 50 procent maksymalnej liczby punktów do uzyskania w Instrumencie Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Ponadto jak wskazano w uzasadnieniu projektu, w celu umożliwienia sprawnego wydawania opinii o celowości inwestycji i uzyskiwania stanowiska instytucji doradzających konieczne jest uruchomienie systemu teleinformatycznego, w którym będzie dokonywana ocena i opiniowanie. Zaprojektowany system ma pozwolić na opiniowanie wniosków przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ (odpowiednio jego prezesa) oraz marszałka województwa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zakłada się, iż projektowana ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia 2016 roku.