Osoby powracające z obszaru/kraju, gdzie występuje możliwość zakażenia Wirusem Zachodniego Nilu, będą mogły indywidualnie przejść badanie metodą biologii molekularnej wykluczające zakażenie i w przypadku ujemnego wyniku nie będą tymczasowo zdyskwalifikowane jako potencjalny dawca krwi allogenicznej. Wprowadzenie powyższej zmiany zakład opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. Nr 79, poz. 691 z późn. zm.), osoby zakażone Wirusem Zachodniego Nilu (WNV) zostają tymczasowo zdyskwalifikowane jako dawcy krwi allogenicznej na okres 120 dni od dnia wyleczenia. W przypadku osób, które opuszczają teren, gdzie występują przypadki przeniesienia WNV na ludzi okres dyskwalifikacji wynosi 28 dni od dnia jego opuszczenia.

Przedstawiony do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców zakłada wprowadzenie kryterium pozwalające na indywidualne wykonania badania metodą biologii molekularnej (wykrywające kwasy nukleinowa NAT) osobie powracającej z terenów, gdzie występują przypadki przeniesienia WNV na ludzi. W przypadku ujemnego wyniku badania, osoba taka nie będzie tymczasowo zdyskwalifikowana jako dawca krwi allogenicznej.

Wprowadzenie zmian do obecnie obowiązujących przepisów wynika z konieczności dostosowania polskiego porządku prawnego do przepisów Unii Europejskiej, tj. Dyrektywy Komisji 2014/110/EU z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2004/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do czasowych kryteriów wykluczenia dawców w przypadku alogenicznych pobrań krwi (Dz. U. UE L 366 z 20.12.2014, str. 81).

Projekt rozporządzenia zmieniającego proponuje również zmianę kryterium dyskwalifikacji dawców krwi autologicznej z „ostrego zakażenia bakteryjnego” na „aktywne zakażenie bakteryjne”.

Zakłada się, iż projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz RPE WK

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 1 kwietnia 2015 r.