NFZ planuje zmienić kryteria oceny ofert w zakresie "jakość - personel" obejmujących wymagane kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jak i czas pracy lekarzy oraz pielęgniarek z określoną specjalizacją.

W dniu 13 listopada 2014 r. Centrala NFZ przedstawiła w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Jedną z projektowanych zmian jest przyjęcie, iż dla zakresów: zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie, ocenie podlegać będzie kryterium posiadania specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii przez wszystkich lekarzy (dotychczas „lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii”).

Nowe przepisy miałyby być stosowane do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej począwszy od 2015 roku.

Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie do dnia 3 grudnia 2014 r. na adres e-mail .

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2014 r.