NFZ planuje zmienić kryteria oceny ofert w zakresie "jakość - personel" obejmujących wymagane kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jak i czas pracy lekarzy z I stopniem specjalizacji. Ponadto w projekcie zmieniono warunki dodatkowo oceniane, dotyczące posiadania pracowni/gabinetu badań endoskopowych przewodu pokarmowego oraz pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Centrala NFZ przedstawiła w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Zaproponowano m.in. zmianę kryterium dodatkowo ocenianego - w miejsce możliwości wykonania gastroskopii lub kolonoskopii - w lokalizacji, wskazano na posiadanie pracowni/gabinetu badań endoskopowych przewodu pokarmowego (wpis w rejestrze) albo udokumentowanej współpracy poradni z pracownią/gabinetem badań endoskopowych przewodu pokarmowego zlokalizowanym w obrębie danego powiatu lub sąsiedniego (dotyczy również proktologii).

Nowe przepisy miałyby być stosowane do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej począwszy od 2015 roku.

Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie do dnia 3 grudnia 2014 r. na adres e-mail .

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2014 r.