Będą zmiany w funkcjonowaniu zawodu ratownika medycznego
\\

W dniu 19 sierpnia 2014 r. Minister Zdrowia przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy zmieniającej ustawę o państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim zasad funkcjonowania zawodu ratownika medycznego.

Projekt zakłada wprowadzenie zmiany w zakresie zasad uzyskiwania tytułu ratownika medycznego. Kształcenie przeddyplomowe przyszłych ratowników ma się odbywać w zakresie jednej ścieżki, czyli trybu licencjatu, a nie jak dotychczas - studiów licencjackich i szkół policealnych. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektowanej ustawy, Minister Edukacji Narodowej wyraził zgodę na zamknięcie kształcenia ratowników medycznych na poziomie szkół policealnych. Ostatnim rokiem naboru w tym trybie był rok 2012/2013, zaś kształcenia ma trwać do zakończenia cyklu. Zgodnie z projektem, osoby które po dniu 1 października 2015 r. rozpoczną studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne, przystąpią do trwającego 6 miesięcy stażu. Ma on odbywać się w podmiotach uprawnionych do prowadzenia staży wpisanych na listę, która prowadzona będzie przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce odbywania stażu. Kolejnym założeniem jest wprowadzenie obowiązku złożenia przez kandydatów Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego w celu wykonywania zawodu ratownika medycznego. Osoby chcące wykonywać wskazany zawód, będą musiały uzyskać również wpis do rejestru ratowników medycznych, w których znajdować się będą między innymi dane ratownika. W stosunku do ratowników medycznych, którzy nie wykonywali zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat łącznie w okresie 6 lat, a zamierzających podjąć jego wykonywanie, projekt wprowadza obowiązek odbycia 6-miesięcznego stażu uzupełniającego, w pełnym wymiarze czasu pod nadzorem innego ratownika medycznego.

Projektowana ustawa zmienia również przepis art. 11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.), określając, iż wykonywanie zawodu medycznego polega nie tylko na realizacji medycznych czynności ratunkowych, ale również na:

- udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w podmiotach leczniczych;

- edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;

- nauczaniu zawodu ratownika medycznego oraz wykonywaniu pracy na rzecz doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych;

- organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych;

- prowadzeniu prac naukowo-badawczych w dziedzinie ratownictwa medycznego;

- kierowaniu i zarządzaniu ratownikami medycznymi;

- zatrudnieniu lub pełnieniu służby na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego;

- wykonywanie zadań dyspozytora medycznego;

- zabezpieczeniu medycznym imprezy masowej;

- wykonywaniu transportu sanitarnego;

- udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego oraz w ramach ratownictwa wodnego.

Zgodnie z projektem, finansowanie zadań zespołu ratownictwa medycznego ma odbywać się na takich samych zasadach jak dotychczas, z uwzględnieniem umów międzynarodowych oraz finansowania dyspozytorów medycznych przez wojewodów. Proponowane zmiany dotyczą również wymagań w odniesieniu do szpitalnych oddziałów ratunkowych w zakresie posiadania lądowiska przyszpitalnego. Jeśli ze względów architektonicznych lub technicznych wybudowanie wskazanego obiektu przy szpitalu posiadającym szpitalny oddział ratunkowy nie jest możliwe, utrzymanie funkcjonowania oddziału będzie możliwe pod warunkiem zapewnienia transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ambulansem naziemnym. Kierowcy zespołów ratownictwa medycznego będą mogli uzyskać tytuł ratownika medycznego po odbyciu odpowiedniego kursu.

Projekt wprowadza również zmiany w kilku innych ustawach, między innymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) dopuszczając transport zwłok (w przypadku śmierci pacjenta podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego) do podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 21 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 21 sierpnia 2014 r.