Rozporządzenie rozszerza także regulacje dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadku wystawiania recept dla siebie i członków najbliższej rodziny na pielęgniarki i położne. Wskazane rozwiązanie jest konsekwencją przyznania pielęgniarkom i położnym prawa do wystawiania recept. Pielęgniarka i położna będzie zobowiązana do prowadzenia wykazu zawierającego podstawowe informacje o pacjencie oraz przepisanym leku, środku spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobie medycznym.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) doprecyzowuje między innymi zakres danych, jakie powinno zawierać skierowanie na badania diagnostyczne, konsultację specjalistyczną lub leczenie w przypadku, gdy nie są one finansowane ze środków publicznych, przez określenie że zawiera ono kod resortowy stanowiący VIII część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.

Dokumentacja medyczna Państwowego Ratownictwa Medycznego według rozporządzenia uwzględnia nową koncepcję systemu powiadamiania ratunkowego, zgodnie z którą dysponenci zespołów ratownictwa medycznego nie muszą posiadać w swojej strukturze stanowiska dyspozytora. Informacje dotyczące zgłoszenia będą zawarte w dokumentacji indywidualnej, która będzie przechowywana przez dysponenta zespołu ratownictwa medycznego.Rozporządzenie wyłącza stosowania okołooperacyjnej karty kontrolnej w przypadku operacji w trybie natychmiastowym. Takie operacje są przeprowadzane natychmiast po podjęciu przez operatora decyzji o interwencji, u pacjenta w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, groźby utraty kończyny czy narządu lub ich funkcji, gdy stabilizacja stanu pacjenta prowadzona jest równoczasowo z zabiegiem, prowadzenie karty kontrolnej wydaje się wymaganiem nadmiernym, nieuwzględniającym specyfikacji sytuacji.

W rozporządzeniu w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania określono wzór książeczki zdrowia dziecka oraz przebiegu znieczulenia. Książeczka zawiera najistotniejsze informacje o stanie zdrowia oraz innych czynnikach dla oceny rozwoju człowieka od urodzenia do osiągnięcia pełnoletniości. Obowiązek dokonywania systematycznych wpisów w książeczce zdrowia przyczynić ma się do polepszenia opieki zdrowotnej nad dziećmi, dając lekarzom różnych specjalności dostęp do kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy o dziecku i jego stanie zdrowia na kolejnych etapach rozwoju.

Rozporządzenie wejdzie w życie 23 grudnia 2015 roku z wyjątkiem przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadku wystawiania recept dla siebie i członków najbliższej rodziny przez pielęgniarki i położne, które mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.