Adam Niedzielski, minister zdrowia, zarządzeniem z 3 grudnia powołał zespół do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty.

Przypomnijmy, że rozporządzenie w sprawie standardów wydaje minister do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, obecnie to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, ale w porozumieniu z ministrem zdrowia. A ten uznał, że standardy określone w rozporządzeniu z 26 lipca 2019 roku trzeba zmienić.  Pierwsze posiedzenie zespołu ma się odbyć nie później niż w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, co nastąpiło 4 grudnia. Zatem zespół musi się zebrać przed 25 grudnia, a praktycznie do  piątku 23 grudnia, bo potem są dni świąteczne. nie Eksperci mają pracować do czasu przedłożenia ministrowi zdrowia propozycji nowelizacji – najpóźniej do 28 lutego 2022 roku.  

 

Kto wszedł w skład Zespołu

Przewodniczącym zespołu został wiceminister zdrowia Piotr Bomber, jego zastępcą Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W zespole zasiedli ponadto:

  • dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia Małgorzata Zadorożna,
  • dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marcin Czaja,
  • naczelnik Wydział Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia Magdalena Kucharska,
  • naczelnik Wydziału Spraw Medycznych w Ministerstwie Edukacji i Nauki Piotr Kowalski,
  • pięciu przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
  • przedstawiciele Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny i Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
  • dwóch reprezentantów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Sekretarzem została Małgorzata Żarłak, starszy specjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego lub zastępcę. 

Zadania Zespołu

Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego w zakresie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty.  W szczególności zespół ma:

  • dokonać przeglądu oraz zaproponować zmiany do aktualnego zestawu efektów kształcenia pod kątem możliwości ograniczenia efektów kształcenia przewidzianych w ramach grup zajęć A i B,
  • uzupełnić efekty kształcenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych 
  • wprowadzić zmiany niezbędne do zwiększenia liczby godzin praktycznych kształcenia począwszy od 4. roku studiów na kierunku lekarskim i 3. roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Zespół zakończy pracę z dniem przedłożenia ministrowi propozycji nowelizacji rozporządzenia, ale nie później jednak niż do dnia 28 lutego 2022 r. A zarządzenie traci moc z dniem 1 marca 2022 roku. To zaś oznacza, że do tego czasu muszą być opracowane propozycje nowych standardów.