Business Centre Club uważa, że wskutek protestu w sprawie wypisywania recept refundowanych pacjent stał się zakładnikiem NFZ i lekarzy. Organizacja nie odnosi się do zasadności samego protestu, lecz do jego formy, naruszającej regulacje zawarte w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jak powiedziała Anna Janczewska-Radwan, autorka artykułu, „świadczenie zdrowotne powinno być udzielane pacjentowi z zachowaniem jego prawa do leków refundowanych ze środków publicznych, a właściwe wystawienie recepty przez lekarza lub lekarza dentystę oraz jej realizacja w aptece jest podstawowym elementem tego świadczenia”.

Wprawdzie strony sporu reprezentują różne stanowiska, BCC jest jednak przekonane, że łączy je wspólny interes, czyli dobro pacjenta i dbałość o jego prawa, a więc proponuje zastąpienie negocjacji mediacją z udziałem profesjonalnego mediatora.

W zaistniałej sytuacji Business Centre Club oczekuje również podjęcia zdecydowanych działań ze strony Rzecznika Praw Pacjenta, wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Źródło: www.bcc.org.pl