Stanowisko Izby zawiera najważniejsze postulaty samorządu aptekarskiego dotyczące praw pacjentów, podstaw funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego oraz zasad wykonywania zawodu farmaceuty.

Samorząd aptekarski postuluje wprowadzenie zasady, że aptekę mogą prowadzić wyłącznie farmaceuci lub spółki kontrolowane przez farmaceutów. Konieczne jest według Izby stworzenie spójnego systemu opieki farmaceutycznej, który zapewni pacjentom prawidłowy przebieg farmakoterapii.

- Konieczne są kryteria demograficzne i geograficzne przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych – apelują aptekarze.

Według stanowiska Izby konieczna jest zmiana sposobu ustalania urzędowej marży detalicznej poprzez wprowadzanie zasady, że marża naliczana jest od ceny hurtowej, a także wprowadzenie mechanizmu prawnego, który zabezpieczy apteki przed negatywnymi skutkami obniżania cen leków refundowanych.

Czytaj: Naczelna Izba Aptekarska żąda równego dostępu do leków >>>

Według aptekarzy przepis art. 43. ust. 1 pkt. 6  Ustawy o refundacji dotyczący zwrotu refundacji przez apteki powinien zostać wykreślony, ponieważ jest sprzeczny z pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa.

Aptekarze postulują także wyeliminowanie obrotu lekami ze sklepów ogólnodostępnych oraz rozwiązanie problemu zagospodarowania leków, które pozostają w aptece po wygaśnięciu zezwolenia na jej prowadzenie.  Jednym z postulatów jest także dostosowanie przepisów o obowiązku pełnienia dyżurów przez apteki do podstawowych zasad państwa prawa oraz doprecyzowanie i uszczelnienie regulacji dotyczących łączenia obrotu hurtowego z detalicznym w ramach tego samego podmiotu i jednostek powiązanych.

Praktyczne informacje prawne niezbędne w  codziennym zarządzaniu apteką oraz możliwość zadania pytania ekspertom z zakresu prawa farmaceutycznego zawiera program LEX Apteka.

Przetestuj program i pobierz bezpłatną wersję testową  – www.produkty.lex.pl/apteka