Obwieszczenia dotyczą taryf dla zabiegów artroskopowych, w tym zabiegów z użyciem implantów mocujących i artroskopii leczniczej, zabiegów w zakresie żołądka i dwunastnicy, zabiegów w zakresie elektrofizjologii serca, w tym zabiegów wszczepienia lub wymiany rozrusznika jednojamowego, rozrusznika dwujamowego, wszczepienia lub wymiany układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT), zabiegi dotyczące reperacji, repozycji, rewizji lub wymiany elektrody,  układu stymulującego lub kardiowertera-defibrylatora, wymiany elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – jednojamowego lub dwujamowego oraz wymiany elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji z funkcją resynchronizacji [CRT-D].

W obwieszczeniach zawarto także taryfy dla zabiegów dotyczących jamy ustnej, gardła i krtani, diagnostyki i leczenia zachowawczego chorób układu krążenia (między innymi niewydolności krążenia, zakrzepicy żył głębokich, omdlenia i zapaści oraz nadciśnienia tętniczego), dla zabiegów w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych (mechanicznego wspomagania serca sztucznymi komorami oraz opieki nad pacjentem po wszczepieniu implantowalnej pompy wspomagającej pracę serca rozliczanej ryczałtem za osobodzień, leczenia udarów mózgu na oddziale udarowym, w tym leczenia trombolitycznego, leczenia chorób układu nerwowego za pomocą wszczepialnych urządzeń do stymulacji elektrycznej - w tym wszczepienia stymulatora struktur głębokich mózgu lub stymulatora nerwu błędnego oraz wszczepienia lub wymiany stymulatora rdzenia kręgowego albo wymiany generatora do stymulacji struktur głębokich mózgu, a także żywienia dojelitowego, w tym żywienia dojelitowego mlekiem z banku mleka kobiecego lub odciągniętym mlekiem matki oraz żywienia dojelitowego mlekiem modyfikowanym.

 Prezes Agencji rekomenduje między innymi centralny zakup wyrobów medycznych służących umiarowieniu rytmu serca, w celu zminimalizowania kosztu ich zakupu, monitorowanie spełniania wymagań w zakresie standardu zatrudnienia na oddziałach leczenia udarów oraz przesunięcie procedury 44.94 - Usunięcie balonu żołądkowego do grupy o niższej wycenie (np. F04 Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu pokarmowego o wycenie 11 pkt), gdyż w znaczący sposób odstaje, zarówno pod względem medycznym, jak i kosztowym, od pozostałych procedur rozliczanych w grupie F12, monitorowanie wykonania procedury 44.29 Pyloroplastyka – inne w grupie F34 i jej ewentualne usunięcie z charakterystyki tej grupy a także monitorowanie ewentualnych zmian kosztów hospitalizacji w grupie F12 po usunięciu z niej procedur bariatrycznych.

W zakresie leczenia chorób układu nerwowego za pomocą wszczepialnych urządzeń do stymulacji elektrycznej prezes Agencji rekomenduje ograniczenie liczby ośrodków wykonujących te procedury do tych, które spełniają podwyższone wymagania jakościowe ich wykonywania, gwarantujące bezpieczeństwo i właściwy przebieg kliniczny, a także rozważenie zakupu implantów w ramach zakupów centralnych, ze względu na ich znaczny koszt jednostkowy.

Źródło: www.aotm.gov.pl