Rada uznała za niezasadne finansowanie leku typu Botox w przypadku leczenia migreny przewlekłej u chorych nienadużywających leków przeciwbólowych i tryptanów. Uznała też za zasadne usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej podawania sunitynibu, za zasadne uznała natomiast nieusuwanie podawania tego leku w przypadku chorych z rozpoznaniem mięsaka pęcherzykowatego.

Rada uznała za niezasadne usunięcie leków zawierających substancję czynną iriotekan stosowaną przy nowotworach złośliwych, a za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie leków zawierających substancje czynne temozolomid i kapecytabina w przypadku nowotworów złośliwych trzustki nieokreślonych.

Według stanowiska Rady zasadne jest usunięcie świadczeń obejmujących podawanie doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej, podawanie lenalidomidu, podawanie lenalidomidu oraz podawanie defarazyroksu, a niezasadne - usunięcie świadczenia obejmującego podawanie doksorubicyny liposomalnej pegylowanej  oraz podawanie bendamustyny.

Rada Przejrzystości uznała też za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: chlorambucyl, cyklofosfamid oraz diazepam, ketokonazol.
Rada wypowiedziała się też pozytywnie za utworzeniem odrębnych grup limitowych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (mieszanek elementarnych), objętych dotąd refundacją w ramach wspólnej grupy limitowej.
 

Źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych