AOTM: 30 posiedzenie Rady Przejrzystości
\\

Podczas odbytego w dniu 25 sierpnia 2014 r. posiedzenia Rada Przejrzystości wyraziła stanowiska i opinie na temat usunięcia 2 świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandarowej oraz zasadności zakwalifikowania 2 świadczeń opieki zdrowotnej.

W odniesieniu do świadczenia obejmującego podawanie klofarabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C92.0 (ostra białaczka szpikowa), który jest realizowany w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej”, Rada Przejrzystości uznała, iż jego usunięcie jest niezasadne. Warunkiem pozytywnej decyzji Rady jest obniżenie ceny leku do osiągnięcia efektywności kosztowej terapii (cena progowa na poziomie urzędowej ceny zbytu za opakowanie zawierające 1mg/ml, fiolka 20 ml: 539,43 zł). Prezes Agencji przychylił się do stanowiska Rady.

Rada Przejrzystości uważa również za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie nelarabiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C91.0 (ostra białaczka limfoblastyczna) i C83.5 (chłoniak nieziarniczy limfoblastyczny (rozlany)), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej”. Według Rady, stosowanie nelarabiny powinno być ograniczone do leczenia ratunkowego, chorych z ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową i chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym, którzy mają szanse na przeszczepienie komórek krwiotwórczych. Prezes Agencji uważa za zasadne usunięcie wskazanego wyżej świadczenia.

Natomiast wobec świadczenia opieki zdrowotnej „Treosulfan we wskazaniu: czerniak błony naczyniowej oka (kod ICD 10: C69)” oraz świadczenia „Treosulfan we wskazaniu: leczenie czerniaka złośliwego skóry (kod ICD-10: C43 z rozszerzeniami)” Rada Przejrzystości uznała za niezasadne zakwalifikowanie wskazanych świadczeń jako świadczeń gwarantowanych. Prezes Agencji przychylił się do obu stanowisk Rady.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 27 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r.