W ocenie Związku wprowadzenie takiego rozwiązania w drastyczny sposób zwiększy ryzyko oraz częstość wystąpienia zdarzeń niepożądanych u pacjentów. Będzie to efektem brakiem odpowiedniej liczby personelu medycznego.

Związek zapowiada także, że po wejściu w życie rozporządzenia wszystkie zdarzenia niepożądane w szczególności dotyczące zgonów hospitalizowanych pacjentów związane z brakiem personelu medycznego będą podawane do publicznej wiadomości i zgłaszane organom ścigania.

W projekcie rozporządzenia minister zdrowia zaproponował zniesienie obecnie obowiązującego przepisu dotyczącego zapewnienia w zakresie udzielania świadczeń na bloku operacyjnym co najmniej jednego etatu lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii i proponuje zapis dotyczący zapewnienia ,,co najmniej części wymiaru etatu”.

Anestezjolodzy twierdzą, że taka zmiana zmniejsza bezpieczeństwo pacjentów, którym udzielane są świadczenia na bloku operacyjnym, może także zwiększyć częstość wystąpienia zdarzeń niepożądanych spowodowanych brakiem pełnego zabezpieczenia świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Minister proponuje też, żeby wymagania dotyczące lekarzy oraz ich czasu pracy w czasie pełnienia dyżuru medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych określał dyrektor szpitala, praktycznie w sposób dowolny

Zapis taki, według anestezjologów, może spowodować drastyczne zmniejszenie liczby lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach koniecznych dla zapewnienia odpowiedniego leczenia i bezpieczeństwa pacjentów.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie został opublikowany 19 grudnia 2017, do 22 grudnia 2017 można było przekazywać uwagi w ramach konsultacji. Zawarte w nim rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.

Projekt został krytycznie oceniony przez lekarzy między innymi przez przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej, jako zagrażający bezpieczeństwu pacjentów. Pozytywnie wypowiedzieli się o nim zarządzający placówkami, którzy wskazywali, że takie rozwiązania są stosowane z powodzeniem w wielu krajach i podkreślali rolę dyrekcji placówek w zakresie właściwego zarządzania kadrą medyczną.

 [-DOKUMENT_HTML-]