8 sierpnia 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 28 czerwca 2012 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu spełnia wyżej przytoczony wymóg formalny (tj. posiada dostateczną ilość uprawnień do nadawania stopnia doktora, w tym w zakresie nauk objętych profilem uczelni) i w związku z tym, można ją nazwać uniwersytetem wraz z przymiotnikiem określającym jej profil. Spełniony został również wymóg określony w art. 18 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn. zmiana nazwy uczelni została poparta uchwałą Senatu tej uczelni (uchwała nr 952, z 20 grudnia 2010 r. oraz uchwała nr 1124, z 27 lutego 2012 r.).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.prezydent.pl