Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych przychylił się do wszystkich stanowisk Rady.

Rada Przejrzystości uznała za zasadne wydawanie zgody na refundacje środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego HCU Express 15 we wskazaniu: homocystynuria dla pacjentów nie odpowiadających na pirydoksynę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego GA Gel we wskazaniu Acyduria glutarowa typu I, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Isoleucine 50 (dieta eliminacyjna), saszetki a 4 g, we wskazaniu: choroba syropu klonowego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Valine 50 (dieta eliminacyjna), saszetki a 4 g, we wskazaniu: choroba syropu klonowego oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Cholesterol Module (Dieta eliminacyjna), proszek, 450g we wskazaniu: Zespół Smitha-Lemliego-Opitza.

Rada uznała również za zasadne wydawanie zgody na refundację w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Glycosade (Dieta eliminacyjna), saszetki á 60 g we wskazaniu: glikogenoza typu I.

Podobna decyzja Rady dotyczy wyrażania zgody na refundację produktu leczniczego Restasis (ciclosporinum), krople do oczu a 0,05 %, we wskazaniach: zespół Sjögrena, zespół suchego oka, zespół Stevensa - Johnsona, trudne do wyleczenia schorzenia rogówki, pemfigoid oczny bliznowaciejący, olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek.

Rada Przejrzystości uznała natomiast za niezasadne wydawanie zgody na refundację produktu Thym-Uvocal Plus we wskazaniu Zespół Di George'a.

W zakresie świadczeń Rada uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie peginterferonu alfa 2a w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C96.7 realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej", świadczenie obejmujące podanie dazatynibu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów: nowotwory złośliwe o określonym umiejscowieniu uznane lub podejrzane jako pierwotne, za wyjątkiem nowotworów tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych: guzy złośliwe z komórek tucznych (ICD10: C96.2) oraz świadczenia obejmującego podanie interferonu -2a w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów: nowotwory złośliwe uznane lub podejrzane jako pierwotne tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych, choroba Hodgkina (ICD10: C81).

Jednocześnie Rada Przejrzystości uważa za niezasadne usunięcie ze świadczeń gwarantowanych świadczenia obejmującego podanie interferonu -2a w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów: nowotwory złośliwe o określonym umiejscowieniu uznane lub podejrzane jako pierwotne, za wyjątkiem nowotworów tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych: guzy złośliwe z komórek tucznych (ICD10: C96.2).

Zasadne wydaje się, aby cena opakowania leku zawierającego interferon -2a, stosowanego w ramach chemioterapii niestandardowej nie była wyższa od limitu finansowania opublikowanego w aktualnym obwieszczeniu ministra zdrowia, z uwzględnieniem instrumentów.

Rada Przejrzystości uważa natomiast za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie sirolimusu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: D18.0 i D18.1 realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej" oraz świadczenia obejmującego podawanie interferonu-alfa-2b w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD 10: D18.1 realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".