19 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja z 11 września 2015 roku o zawodach pielęgniarki i położnej. Nowelizacja zwiększa uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, a także rozszerza katalog zadań realizowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Nowelizacja wejdzie w życie 3 listopada 2015.

Obowiązująca ustawa uznawała działalność dydaktyczną za wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej tylko wtedy, gdy dotyczyła ona kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Dzięki nowelizacji za wykonywanie zawodu można uznać także nauczanie przez pielęgniarkę lub położną innych zawodów medycznych, jeżeli w programach kształcenia wymagany będzie udział pielęgniarki lub położnej.

Nowelizacja eliminuje także wątpliwości interpretacyjne dotyczące obliczania wymiaru urlopu szkoleniowego przysługującego pielęgniarce lub położnej podejmujących kształcenie podyplomowe w ramach specjalizacji oraz podjęcia zawodu po przerwie.

Zgodnie z ustawą pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza go wykonywać, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie. Okres przeszkolenia (maksymalnie 6 miesięcy) będzie wliczał się do okresu wykonywania zawodu.

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy ustawy umożliwiające zwiększenie liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Dotychczasowe regulacje prawne dotyczące limitów miejsc szkoleniowych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego nie dawały możliwości zwiększenia limitu miejsc szkoleniowych w przypadku niepełnego wykorzystania kwoty zaplanowanej na to zadanie w budżecie państwa.

Nowelizacja zwiększa dostęp cudzoziemców do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadza zasadę, że dokumentem poświadczającym umiejętności językowe cudzoziemca jest poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez państwową komisję egzaminacyjną i skraca czas trwania stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym.

Nowelizacja wprowadza także zmiany do ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ujednolicając wymogi dotyczące odpowiedniego wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w publicznych szkołach. Dotychczas szkoły wykonywały ten obowiązek w różny sposób - zdarzało się, że zapewniane było jedynie pomieszczenie (bez wyposażenia).

Ustawa nowelizująca umożliwia ministrowi zdrowia szybsze niż dotychczas pozyskiwanie danych dotyczących poziomu zabezpieczenia świadczeń pielęgniarskich i położniczych w podmiotach leczniczych, uprawniając resort do pozyskiwania ich w trybie korespondencji z podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, który stosuje minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek.

Ponadto nowelizacja rozszerza katalog zadań realizowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, a finansowanych z budżetu państwa (z części pozostającej w dyspozycji ministra zdrowia) o zadania związane z zawieszaniem, pozbawianiem i ograniczaniem prawa wykonywania zawodu oraz prowadzeniem postępowań w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względów zdrowotnych.

Nowelizacja ustawy nadaje pielęgniarkom i położnym posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uprawnienia do wystawiania recept na niektóre leki w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, czyli 3 listopada 2015 roku, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie 1 września 2016 roku.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 22 października 2015 r.