Konkurs ogłosił Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Konkurs dotyczy realizacji projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację programów rozwojowych przez uczelnie uczestniczące w procesie praktycznego kształcenia studentów kierunku lekarskiego, lekarsko - dentystycznego (jeśli dotyczy), pielęgniarstwo (jeśli dotyczy), położnictwo (jeśli dotyczy), w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

Wnioskodawcami mogą być uczelnie, które są uprawnione do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim i kształcą studentów na tym. kierunku od co najmniej 2012 roku.

Projekt przewiduje działania związane z podejmowaniem i rozwojem współpracy wnioskodawcy z innymi uczelniami medycznymi w zakresie procesu praktycznego kształcenia studentów, w szczególności z wykorzystaniem CSM.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia.

Regulamin konkursu znajduje się w serwisie dotyczącym funduszy europejskich w ochronie zdrowia.