Wprowadzenie szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u osób chorych w zaawansowanej fazie choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min i osób dializowanych jest jednym z postulatów Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

Czytaj: Kalendarz szczepień na rok 2015: szczepienia obowiązkowe i zalecane ze zmianami >>>

Przewlekła niewydolność nerek jest chorobą o postępującym jednokierunkowym przebiegu, której następstwem jest spadek wydolności nerek powodująca konieczność leczenia metodą dializy w celu ratowania życia. W celu uzyskania odporności poszczepiennnej przeciw WZW typu B konieczne jest wykonania cyklu szczepień, które obejmuje kilkakrotne podanie szczepionki w odpowiednich odstępach czasu. Wskazane szczepienia powinny nastąpić na co najmniej 6 miesięcy przez wdrożeniem leczenia dializami.

Rozporządzenie zmieniające doprecyzowuje również przepisy dotyczące szczepień przeciwko ospie wietrznej. Dookreślone zostały grupy ryzyka narażone na zakażenie ze względów środowiskowych, w szczególności te, które są narażone na zakażenie ze względu na czasowe lub stałe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach. Wskazano więc dzieci do ukończenia 12 roku życia przebywające w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych oraz w żłobkach i klubach dziecięcych.

Rozporządzenie zmienia także przepisy dotyczące książeczki szczepień. Dotychczasowe przepisy stanowiły, iż jest ona odrębną częścią włączoną do książeczki zdrowia. Pojęcie książeczki zdrowia nie zostało jednak zdefiniowane w rozporządzeniu ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 177 z późn. zm.).

W związku z tym zasadne jest pozostawienie w obecnie obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia z 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086) jedynie pojęcia "książeczka szczepień" i usunięcie terminu "książeczka zdrowia".

Te książeczki szczepień, które zostały wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, zachowają swoją ważność bezterminowo. Książeczki szczepień według wzoru określonego na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być zakładane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia wejście w życie rozporządzenia zmieniającego.