Specustawa umożliwia kontynuowanie nauki studentom znajdującym się także w szczególnej sytuacji, tj. gdy nie będą oni dysponować dokumentami potwierdzającymi odbywane dotychczas kształcenie. W takiej sytuacji przepisy przewidują, że osobom tym mogą zostać uznane odpowiednie okresy studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się - podkreślił minister Niedzielski.

 

Specjalna infolinia

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię w celu uzyskania informacji o możliwości kontynuowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583)

 • od obywateli polskich, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy na kierunkach medycznych (kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja, diagnostyka laboratoryjna oraz ratownictwo medyczne) i zostali przyjęci przez uczelnię polską na studia na kierunku odpowiadającym odbywanym przez nich studiom, opłaty za studia niestacjonarne albo studia w języku obcym będą pobierane w wysokości nieprzekraczającej wysokości opłat za te studia w uczelni w Ukrainie.
 • dodatkowo w roku akademickim 2021/2022 od osoby, która przed dniem 24 lutego 2022 r. wniosła w uczelni działającej na terytorium Ukrainy opłatę za kształcenie w drugim semestrze tego roku na kierunku medycznym, nie będzie pobierana opłata za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych albo studiach w języku obcym w uczelni polskiej.

 

Lista uczelni prowadzących kierunek lekarski w Polsce:

 •         Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 •         Gdański Uniwersytet Medyczny
 •         Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 •         Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 •         Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 •         Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 •         Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 •         Warszawski Uniwersytet Medyczny
 •         Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 •         Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 •         Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 •         Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 •         Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 •         Uniwersytet Rzeszowski
 •         Uniwersytet Zielonogórski
 •         Uniwersytet Opolski
 •         Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomi
 •         Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uczelniom, które pobrały opłaty w niższej wysokości, albo nie pobrały opłaty w powyższych przypadkach przysługiwać będzie refundacja z budżetu państwa.

Czytaj: Kredyty pomogą uczelniom, a nie studentom medycyny>>