Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.


Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt matki w DPS - syn zamieszkujący i pracujący w Anglii - nie wyraża zgody na ponoszenie odpłatności i podpisanie umowy. OPS nie jest w stanie ustalić jego adresu zamieszkania, nie można wysłać mu żadnego wezwania.

Jakie działania prawne może podjąć OPS aby ustalić odpłatność?

Odpowiedź

Organ pomocy społecznej może wystąpić z powództwem alimentacyjnym na rzecz osoby, której udziela się świadczeń z pomocy społecznej, może również żądać zwrotu wydatków z tytułu opłat wnoszonych za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. Dla strony nieobecnej w postępowaniu administracyjnym sąd wyznacza przedstawiciela.

Uzasadnienie

Gmina ponosząca odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej może dochodzić zwrotu poniesionych na ten cel wydatków od osób zobowiązanych do partycypowania w opłacie na podstawie art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) - dalej u.p.s.Dochodzenie zwrotu należności następuje w trybie art. 104 u.p.s., wymaga zatem wydania decyzji. Przeszkoda w postaci nieznajomości miejsca pobytu strony może być w tym przypadku usunięta poprzez wyznaczenie dla niej kuratora przez sąd.


Organ pomocy społecznej powinien o to wystąpić do sądu opiekuńczego, który na podstawieart. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) wyznaczy przedstawiciela dla strony nieobecnej. Takie rozwiązanie umożliwia prowadzenie postępowań administracyjnych w sytuacji, gdy nie można ustalić miejsca pobytu strony. Jedynie problematyczne w tej sprawie wydaje się ustalenie zobowiązań strony (syna), nie można będzie bowiem przeprowadzić wywiadu środowiskowego, niemniej nie jest to jedyny możliwy dowód w postępowaniu w sprawie pomocy społecznej, a sprawa ma charakter nietypowy. Możliwe jest również, że strona ujawni się w trakcie postępowania. Innym rozwiązaniem jest wystąpienie kierownika ośrodka pomocy społecznej z powództwem alimentacyjnym.

Organ nie musi wskazywać miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Zasądzenie alimentów nie wyłącza możliwości dochodzenia zawarcia umowy w trybie art. 103 u.p.s., ani też domagania się zwrotu wydatków poniesionych przez gminę z tytułu pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.