Z dniem 24 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789) . Wydanie nowego rozporządzenia wiąże się z potrzebą dostosowania informacji zawartych we wniosku do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.).


Zgodnie z aktualnym brzmieniem w art. 6 ust. 3 ustawy, do wniosku o zwrot podatku dołączyć należy faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przed nowelizacją ustawy kopie faktur VAT musiały być potwierdzane przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem. W związku ze zmianą wprowadzoną w art. 6 ust. 3 ustawy zaistniała potrzeba zmodyfikowania informacji o załącznikach do wniosku – w miejsce kopii faktur VAT potwierdzonych za zgodność z oryginałem wskazano na same kopie faktur (bez koniczności potwierdzania ich zgodności z oryginałem). Ponadto ze wzoru wniosku usunięto nieaktualne informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789)