Czy należy zwrócić opłatę skarbową uiszczoną w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Wnioskodawca po złożeniu wniosku i uiszczeniu obowiązkowej opłaty został wezwany do uzupełnienia dokumentacji, ponieważ uzupełnienie nie zostało dokonane, wniosek zgodnie z przepisem Kodeksu postępowania administracyjnego , pozostał bez rozpatrzenia. Wnioskodawca upomina się o zwrot dokonanej opłaty, przy czym dodaję, że obowiązek uzyskania pozwolenia nadal spoczywa na wnioskodawcy w związku z piętrzeniem i poborem wody na stawy hodowlane i brakiem ważnego pozwolenia.Odpowiedź

Opłacie skarbowej podlega decyzja pozytywna, tzn. "wydanie pozwolenia". Jeśli więc pozwolenie nie zostanie wydane, to wówczas zapłacona opłata skarbowa jest nienależna. Przepisy przewidują w takim przypadku możliwość ubiegania się o zwrot opłaty.

Jeśli pozwolenie nie zostało wydane, zaś postępowanie w tym przedmiocie nie rozpoczęło się (podanie pozostawiono bowiem bez rozpatrzenia), to wówczas opłatę należy zwrócić.

Fakt, że wnioskodawca i tak powinien wystąpić o pozwolenie wodnoprawne nie ma znaczenia (nie ma mechanizmu zatrzymania opłaty w swego rodzaju depozycie w oczekiwaniu na wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien być złożony).

Regulacje prawne dotyczące opłaty skarbowej zawarte są w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) - dalej u.o.s.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 u.o.s. opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

Opłacie skarbowej podlega decyzja pozytywna, tzn. "wydanie pozwolenia".

Mechanizm zapłaty opłaty skarbowej jest jednak taki, że wnosi się ją jeszcze przed wydaniem stosownej decyzji. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 3 u.o.s., obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Przepis art. 6 ust. 2 u.o.s. precyzuje zaś, że opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

W związku z powyższym opłata skarbowa jest wpłacana niezależnie od tego, czy pozwolenie zostanie wydane, czy też nie. Jeśli jednak pozwolenie nie zostanie wydane, to wówczas zapłacona opłata skarbowa jest nienależna. Nie zaistniał ostatecznie przedmiot tej opłaty.

Przepisy przewidują w takim przypadku możliwość ubiegania się o zwrot opłaty. Przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 u.o.s. stanowi, że opłata skarbowa od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Jeśli zatem pozwolenie nie zostało wydane, zaś postępowanie w tym przedmiocie nie rozpoczęło się (podanie pozostawiono bez rozpatrzenia), to wówczas opłatę należy zwrócić. Fakt, że wnioskodawca i tak powinien wystąpić o pozwolenie wodnoprawne nie ma znaczenia (nie ma mechanizmu zatrzymania opłaty w swego rodzaju depozycie w oczekiwaniu na wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien być złożony). Opłatę trzeba zwrócić i tyle.

Przydatne materiały:
Ustawaz dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)