Zamawiający, narusza wyrażoną w art. 7 p.z.p. zasadę konkurencji i równego traktowania przez to, że w sposób sprzeczny z art. 22 ust. 1 i art. 25 ust. 1 p.z.p. oraz § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1817), dokonuje w SIWZ nieprawidłowego opisu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia żądając od wykonawcy niewłaściwego dokumentu. 

Mianowicie, określając okres, za jaki wykonawcy mają wykazać się wymaganym doświadczeniem, zamawiający datę graniczną tego okresu określił na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nie na dzień składania ofert, co w konsekwencji skutkowało ograniczeniem udziału w postępowaniu tych spośród potencjalnych wykonawców, którzy wymaganym doświadczeniem mogli się wylegitymować - spełniając tym samym omawiany warunek - zdobywając je w okresie pomiędzy dniem wszczęcia postępowania, a dniem składania ofert. 

Wykonawcy mogą bezpośrednio stosować dyrektywy unijne >>>>

Naruszenie to nie pozostawało bez wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Taki stan fatyczny uzasadnia kwalifikowanie stwierdzonego naruszenia p.z.p., jako nieprawidłowości skutkującej ustaleniem i nałożeniem korekty finansowej, (przy uwzględnieniu metody wskaźnikowej), a w konsekwencji wydaniem decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania na realizacje projektu w związku z wykorzystaniem środków z naruszeniem procedur.

Podstawa prawna

W procesie realizacji poszczególnych spośród dofinansowanych projektów może dojść do nieprawidłowości, którymi w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (Dz. U. UE seria L z 2006 r. Nr 210, s. 25) jest jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego, na mocy tegoż rozporządzenia unijnego, państwa członkowskie zobowiązane zostały do stworzenia systemu zarządzania i kontroli oraz w przypadku wykrycia w trakcie kontroli nieprawidłowości, do dokonania niezbędnych korekt finansowych.

Zgodnie z art. 98 przywołanego rozporządzenia, państwa członkowskie w pierwszej kolejności ponoszą odpowiedzialność za śledzenie nieprawidłowości, działając na podstawie dowodów świadczących o wszelkich większych zmianach mających wpływ na charakter lub warunki realizacji lub kontroli operacji, lub programów operacyjnych oraz dokonując wymaganych korekt finansowych i dokonują korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych, które polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach programu operacyjnego; państwo członkowskie bierze pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty finansowe poniesione przez fundusze.

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zamawiający w ten sposób narusza art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 p.z.p., gdy opis sposobu dokonywania oceny nie spełniania warunku udziału w postępowaniu, odnośnie wiedzy i doświadczenia wykonawcy. Narusza tym samym zasadę przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że okres graniczny na wykazanie się doświadczeniem przez wykonawcę to dzień składania ofert, a nie dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tak jak błędnie opisał to beneficjent.

Konkluzja

Wysokość korekt finansowych powinna odpowiadać wysokości powstałej szkody, jednak w sytuacji, w której skutki finansowe określonego naruszenia są pośrednie lub rozproszone, a zatem trudne lub niemożliwe do oszacowania, to wówczas, w miejsce metody dyferencyjnej, ma zastosowanie metoda wskaźnikowa, która gdy chodzi o stosowany na jej gruncie wskaźnik procentowy nałożonej korekty, wyraża abstrakcyjny i uśredniony stopień szkodliwości określonego typu naruszenia 

Zgodnie z art. 56 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, wydatki, o których mowa w tym przepisie, muszą spełniać określone prawem warunki, w tym między innymi warunek, że zasady kwalifikowalności ustanowione na podstawie ust. 4 przewidują kwalifikowalność takich wydatków, a zgodnie z nim, zasady te ustanawia się na poziomie krajowym (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniach szczególnych dotyczących poszczególnych funduszy) i obejmują one całość wydatków zadeklarowanych w ramach programu operacyjnego.