30 marca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski zaprosił przedstawicieli Związku Miast polskich do udziału w pracach zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii. W spotkaniu z samorządowcami uczestniczyła również p.o. Głównego Geodety Kraju Grażyna Kierznowska.

Tematem spotkania był list wiceministra T. Żuchowskiego do 220 starostów, w którym jako Pełnomocnik Rządu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zwrócił się w lutym 2017 r. z prośbą o doprowadzenie do zgodności z przepisami prawa prowadzonych ewidencji gruntów i budynków, także z wykorzystaniem środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

- Pismo to miało wskazać miejsce, w którym się znajdujemy tworząc zintegrowany system informacji o nieruchomościach a jednocześnie wywołać dyskusję, czy realizacja tego zadania jest możliwa. Dlatego też liczę na Państwa szczere i konkretne odpowiedzi ze wskazaniem problemów z jakimi się Państwo borykacie przy realizacji tego zadania – mówił podczas spotkania wiceminister Tomasz Żuchowski.

Wiceminister zwrócił szczególną uwagę na potrzebę dialogu i współpracy, a w konsekwencji również przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane działania zarówno legislacyjne jak i działania związane z tworzeniem baz danych i systemów informatycznych, tak aby nie budować jedynie mechanizmów redystrybucji środków publicznych (unijnych), a skupić się na szerszej wizji i racjonalnym wykorzystaniu tych środków z korzyścią dla społeczeństwa przy adekwatnym nakładzie pracy administracji publicznej.

W odpowiedzi na tę deklarację przedstawiciele samorządu wyrazili chęć zacieśnienia współpracy we wszelkich pracach MIB, w szczególności przy budowie rozwiązań prawnych związanych z zakresem danych gromadzonych w prowadzonych przez organy samorządowe bazach danych. Zwracali szczególną uwagę na niestałość prawa, problemy komunikacyjne oraz wysokie koszty prowadzenia tych baz.

Wiceminister poinformował, że podjęto decyzję o powołaniu zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii i zaprosił przedstawicieli Związku Miast Polskich do udziału w jego pracach. Zadaniem zespołu jest przede wszystkim wspólne (z udziałem środowisk geodezyjnych i administracji publicznej) zdiagnozowanie potrzeb systemu, które wymagają pilnych i gruntownych zmian oraz wypracowanie jednolitych i spójnych kierunków tych zmian.

(mib.gov.pl/)