Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek ten uchwalany jest przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa i powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji przekazanej uprzednio przez wójta wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Zgłaszając wniosek należy pamiętać, iż środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone jedynie na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

W Serwisie Samorządowym udostępniliśmy pełny tekst ujednolicony ustawy o funduszu sołeckim. Tekst ten, podobnie jak inne teksty ujednolicone dostępne w dziale Akty prawne dla samorządu jest aktualizowany na bieżąco, wraz z publikacją w Dzienniku Ustaw RP kolejnych zmian ustawy.

Pełny tekst jednolity ustawy dostępny jest tu

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm,)