Rozporządzenie MC zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego(Dz.U.poz.1351) to skutek nowelizacji art. 35 ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281).

Konieczna stała się zmiana § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225 i 1746). W rezultacie podmiotem właściwym do wydawania certyfikatu przeznaczonego do weryfikowania podpisu elektronicznego przez właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego przy sporządzeniu aktu urodzenia, aktu małżeństwa czy też aktu zgonu w rejestrze stanu cywilnego stał się Minister Cyfryzacji.

Ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1221) dodano do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.) art. 124a, który pozwala kierownikowi USC udzielić pracownikowi urzędu pisemne upoważnienie do przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

W konsekwencji konieczne było wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. poz. 204).

Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U.poz.1352) rozszerzono brzmienie § 14 rozporządzenia MSW o przepis pozwalający pracownikom urzędów stanu cywilnego, upoważnionym przez właściwych kierowników, do uwierzytelniania przenoszonych aktów stanu cywilnego. Ma to zapewnić usprawnienie pracy urzędów stanu cywilnego i przyczynić się do zwiększenia efektywności przenoszenia aktów stanu cywilnego z aplikacji wspierających do rejestru.

Modyfikacja w kwestii podmiotu uprawnionego do wprowadzenia zmian w rozporządzeniu z dnia 5 lutego 2015 r. z ministra właściwego do spraw wewnętrznych na ministra właściwego do spraw informatyzacji wiąże się ze zmianami wprowadzonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego przez art. 35 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281).

Wspomniane rozporządzenia MC weszły w życie 27 sierpnia 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.poz.1351) oraz Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U.poz.1352) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami