Usługi zaufania pozwalają na pierwotne wytwarzanie i dostarczanie dokumentów w wersji elektronicznej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym znacznie rozszerza katalog takich usług. Obok podpisów elektronicznych czy znakowania czasem, akt ten dotyczy między innymi e-pieczęci czy e-doręczenia. Wspomniane rozporządzenie obliguje również do utworzenia nadzoru nad usługami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi.

Do tej pory kwestie związane z identyfikacją elektroniczną i usługami zaufania regulowała ustawa o podpisie elektronicznym. Nowa ustawa przygotowywana przez resorty rozwoju i cyfryzacji umożliwi dostosowanie polskiego porządku prawnego do Rozporządzenia eIDAS. Niezbędne jest też dostosowanie rozporządzeń i aktów prawnych niższego rzędu czy przygotowanie poszczególnych instytucji i rynku do prawidłowej obsługi podpisów elektronicznych oraz pieczęci z pozostałych państw członkowskich.

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju niezbędne jest też dostosowanie systemów informatycznych. Istotną role odgrywają tu przepisy obligujące do uznawania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (art. 25.3), kwalifikowanej pieczęci elektronicznej (art. 35 ust. 3) oraz kwalifikowanych znaczników czasu (art. 41 ust. 3). Wspomniane narzędzia wymagają uznawania, jeżeli pochodzą z UE bądź też Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ma też przyczynić się do rozwoju usług sektora publicznego. Przepisy odnoszące się do stosowania podpisów elektronicznych w usługach publicznych (art. 27) obligują bowiem poszczególne państwa do umożliwienia weryfikacji podpisów zaawansowanych z innych państw (co najmniej w formatach wymienionych w unijnym akcie wykonawczym do rozporządzenia).

Na uznawanie unijnych podpisów kwalifikowanych pozwoli stosowanie listów zaufania. Przekazują one bowiem systemom informatycznym informacje dotyczące statusu usługodawców oraz usług. Listy powinny być stosowane przy weryfikacji podpisów do określenia czy określone centrum certyfikacji świadczy usługi kwalifikowane.

Fakt, że kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w innym państwie członkowskim uznaje się za kwalifikowany podpis elektroniczny w pozostałych państwach (art. 25 ust. 3) sprawia jednak, że niezbędne staje się dodanie obsługi unijnego systemu wspomnianych list w polskich systemach informatycznych czy też aplikacjach weryfikujących.

(mr.gov.pl)
 

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów