Ustawa z 15.09.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1926) jako regułę wprowadzi obowiązek zapłaty z góry za okresowe badania techniczne pojazdów. Ma to wykluczyć sytuacje, w których użytkownik pojazdu, który nie przeszedł pozytywnie badań technicznych, zmienia stację kontroli pojazdów na inną, w której być może pojazd zostanie inaczej oceniony. Płatność za badania techniczne oraz opłaty ewidencyjnej z dołu będzie jednak możliwa, o ile będzie to dopuszczać umowa między przedsiębiorcą prowadzącym stację kontroli pojazdów a właścicielem lub posiadaczem pojazdów.

Przyspieszone zostaną prace nad wdrażaniem centralnej ewidencji pojazdów w nowej postaci. Dotychczasowe przepisy wskazywały, że system CEPiK w nowej odsłonie, którego częścią jest centralna ewidencja pojazdów, ma być uruchomiony do dnia 4 czerwca 2018 r. Nowelizacja wskazuje, że przekazywanie danych do centralnej ewidencji pojazdów przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz organy rejestrujące powinno zakończyć się do 12 listopada 2018 r.

Do centralnej ewidencji kierowców będą wpisywane informacje o zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęciu pojazdu przez organ egzekucyjny oraz o ich zniesieniu.

Ustawa rozszerzy ponadto kompetencje Straży Granicznej, której funkcjonariusze podczas kontroli pojazdów będą mogli zatrzymać dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe na prowadzenie pojazdów.

Większość postanowień nowelizacji wejdzie w życie 13 listopada 2017 r. Część przepisów, m.in. dotyczących przekazywania informacji do CEPiK przez podmioty zobowiązane, będzie obowiązywać od 20 października 2017 r.

(www.dziennikustaw.gov.pl)