Proponowane zmiany mają ponadto za zadanie doprecyzować te regulacje, które w praktyce okazały się wadliwe bądź kłopotliwe, a ponadto ma zapewnić wsparcie eksperckie dla sołectw i wzmocnić pozycję ustrojową jednostek pomocniczych.

Zasadnicze zmiany dotyczyć będą podejmowania uchwał przez rady gmin o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Uchwała taka podejmowana będzie raz i będzie miała charakter permanentny tj. obowiązujący do chwili podjęcia uchwały o brzmieniu odmiennym. W przypadku gdyby gmina rezygnowała z wyodrębnienia funduszu, musi stwierdzić to wyraźnie w uchwale. Milczenie w kwestii funduszu ma być z mocy prawa uznane za decyzję o wyodrębnieniu funduszu. Zmiany te mają za zadanie ukrócić postępowanie gmin, które nie wypowiadając się na temat funduszu sołeckiego blokowały niejednokrotnie rozwój jednostek pomocniczych i torpedowały zamiary ustawodawcy.

Sołectwa mają być informowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wysokości przypadających danemu sołectwu środków, a także o dodatkowych środkach przyznanych mu w uchwale przez radę gminy. Będzie to musiało nastąpić do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być wyodrębniony fundusz sołecki.

Daleko idące zmiany wprowadzono w kwestii składania wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Rada sołecka, która w rzeczywistości jest organem doradczym, nie będzie mogła występować z wnioskiem do zebrania wiejskiego o uchwalenie wniosku. Ponadto przedsięwzięcia wskazane we wniosku nie będą musiały znajdować się na obszarze danego sołectwa. Dzięki temu kilka sołectw będzie mogło współdziałać w realizacji jednego celu. Projekt przewiduje także zwiększenie nacisku na poprawność formalną składanych wniosków; rada gminy będzie zobowiązana do odrzucenia wniosków zawierających błędy.

Projekt zakłada również możliwość wnioskowania przez sołectwo o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Będzie to mogło nastąpić jednak jedynie do wysokości środków przyznanych w uchwale budżetowej oraz nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy. Ponadto przedsięwzięcia będą mogły być realizowane w oparciu o pracę społeczną mieszkańców i z wykorzystaniem ich wpłat i wkładów rzeczowych, a zbiórki publiczne wśród mieszkańców sołectwa na rzecz realizacji przedsięwzięć zostaną wyłączone spod rygorystycznego reżimu ustawy o zbiórkach publicznych (D.1933.22.162). Informacji niezbędnych do poprawnego złożenia wniosku miałyby również udzielać wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Na podstawie: http://orka.sejm.gov.pl/