W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p. nastąpiła zmiana redakcyjna w brzmieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p. Aktualnie adresatami tego przepisu są podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 p.z.p. W poprzednim stanie prawnym zakres podmiotowy obejmował jedynie art. 3 ust. 1 pkt 1-2 p.z.p. Głównym założeniem tej zmiany było usunięcie wątpliwości odnośnie stosowania ustawy. Przed wejściem w życie nowelizacji p.z.p. zdarzały się sytuacje, w których konkretny podmiot był zobowiązany do stosowania przepisów p.z.p. w oparciu o różne jej przepisy. 

Kolejną zmianą redakcyjną było usunięcie słowa "łącznie" z art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p. Wprowadzenie jej miało na celu także dostosowanie przepisów ustawy do dyrektywy 2014/24/UE. Aby stwierdzić, iż dany podmiot zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 nastąpić muszą jednocześnie, tak jak w poprzednim stanie prawnym, następujące przesłanki:

a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przed podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a p.z.p.,

b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.,

c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;

Nowelizacja p.z.p. dodała do art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. c odesłanie do załącznika II do dyrektywy 2014/24/UE. We wskazanym załączniku odnajdujemy wyszczegółowione roboty budowlane z zakresu inżynierii lądowej i wodnej wraz z podziałem na grupy i klasy. 

Źródło: Informator UZP 3/2016, www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł